Nuorten Etusivu

Tervetuloa Pirkanmaan FinFami ry:n nuorten sivuille!

etjääyksin

Vanhemman psyykkisen sairauden vaikutukset

Vanhemman psyykkinen sairaus vaikuttaa vanhemmuuteen vaihtelevasti ja eri tavoin eri aikoina. Sairaus ei ole koskaan täysin muuttumaton tila, joten elämä sisältää parempia ja huonompia vaiheita. Oleellisinta lapsen kehityksen kannalta on lapsen ikä  vanhemman sairastaessa tai ikävaihe, jolloin vanhemman sairaus häiritsee eniten vanhemmuutta. Lapsen herkkien kehitysvaiheiden tai samojen kehitystehtävien häiriintyminen eri ikävaiheissa voivat rasittua ja niihin vaikuttaa vanhemman sairauden laatu ja vakavuusaste lähinnä sen kautta, kuinka kauan ja kuinka vakavasti. Sairauden vaikutukset lapseen ja nuoreen ovat myös paljolti riippuvaisia perheestä ja elämäntilanteesta. Lapsen oman kehityksen häiriintymisen riski kasvaa, mitä pysyvämpää ja vakavampaa lapsen hoivan sekä hoidon laiminlyönti on. Toisen vanhemman on mahdollista korvata tai korjata sairaan vanhemman puuttuvaa vanhemmuutta.Lasta suojaava tekijä on myös perheen ulkopuolinen, hyvä ihmissuhde. Psyykkisesti sairaan vanhemman kykyä hoitaa lastaan parantaa sosiaalinen tuki, esimerkiksi puolisolta tai omilta vanhemmilta. (Tamminen 2004, 100-101.)

Huomioi sisarus

Oman sisaren tai veljen mielenterveys - tai päihdeongelma on suuri asia, tapahtui se minkä ikäisenä tahansa. Muutokset, joita yhden perheenjäsenen sairastuminen tuo tullessaan, vaikuttavat koko perheeseen ja lähipiiriin. Sisarusten tukemisessa on tärkeä huomioida heidän ikä - ja kehitysvaiheensa sekä se, milloin ja miten sisarussuhde on muuttunut. Perheenjäsenen äkillisen sairastumisen myötä sopeutuminen uuteen tilanteeseen saattaa vaatia järeitä tukitoimia. Murrosikäiselle erilaisuuden hyväksyminen on työläintä. Sisarusten on saatava rehellistä tietoa sairaudesta ja tilanteesta, sillä muuten heille voi syntyä turhia mielikuvituksen värittämiä pelkoja. On hyvä muistaa, että näistä peloista syntyneet oireet voivat tulla näkyviin vasta pitkän ajan kuluttua. Tiedon avulla terveet sisarukset voivat käsitellä asiaa, lieventää pelkoja ja saada ymmärrystä siitä, miten sairaus vaikuttaa perheen arkeen. On tärkeä antaa heille mahdollisuus puhua ja kysyä mieltä painavista asioista. Erityisellä sisaruudella on myös myönteisiä vaikutuksia. Sisarukset ovat usein empaattisia sekä hyväksyvät erilaisuuden helpommin ja ennakkoluulottomammin.