Arvot

Omaislähtöisyys

 • toiminnan lähtökohtana on omainen, jonka läheisellä on mielenterveys- tai mielenterveys- ja päihdeongelmia
 • omaiset osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja sen kehittämiseen
 • toiminnan kehittäminen perustuu omaisten kokemustietoon ja omaistutkimukseen

Tasapuolisuus

 • omaiset saavat tukea nopeasti ja henkilökohtaisesti
 • yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton
 • omainen voi hakea tukea yhdistyksestä ilman jäseneksi liittymistä

Luotettavuus

 • suhteet omaisiin, yhteistyökumppaneihin ja rahoittajaan perustuvat luottamukseen
 • yhdistyksessä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta
 • toiminnassa voi olla mukana myös nimettömänä 

Uskottavuus ja osaaminen

 • yhdistys on omaistyön asiantuntija- ja kehittämisorganisaatio, joka edistää mielenterveysomaisten etuja
 • toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja perustuu jatkuvaan arviointiin
 • osaaminen muodostuu työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta ja omaisten kokemusasiantuntijuudesta
 • omais- ja mielenterveystyön tutkimusta edistetään tekemällä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen kanssa

Avoimuus ja kumppanuus

 • toiminta on avointa sekä organisaation sisällä että suhteessa omaisiin ja yhteistyökumppaneihin
 • yhdistyksessä arvostetaan kumppanuutta ja resurssien yhdistämistä
 • yhdistyksessä arvostetaan uutta tietoa, ammatillisen ja kokemuksellisen osaamisen jakamista ja jaetun tiedon hyödyntämistä
 • yhdistys on avoin ja uskottava toimija suhteessa rahoittajiin