Yhdistyksen säännöt

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea psykiatristen potilaiden omaisia osana mielenterveystyön kehittämissä. Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi toimintaan kuuluu:

 • koulutus, tiedottaminen ja julkaisutoiminta,
 • omaisten edunvalvonta,
 • ryhmätoiminta, kontaktitoiminta ym.,
 • sopeutumisvalmennuskurssit,
 • virkistystoiminta,
 • yhteistyö mielenterveystyötä tekevän virallisen tahon ja eri järjestöjen kanssa,
 • kokeilutoiminta ja tutkimustyö.

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Lisäksi yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä, ainaisjäseniä sekä perhejäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka maksaa yhdellä kerralla syyskokouksen päättämän ainaisjäsenmaksun. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Varsinaisilta jäseniltä, kannattajajäseniltä, ainaisjäseniltä ja perhejäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista sekä neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä eroaa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ynnä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävä on:

 • valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaan,
 • valmistella ja esitellä jäsenten yhdistyksen kokoukselle tekemät ehdotukset,
 • valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti,
 • laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus,
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa toimikunnat.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen päätöksellä yhdistyksen toimihenkilöt yksin.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen lokakuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenillä. Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 11 §:ssä mainitussa asiassa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus,
 • esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto,
 • vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi,
 • valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,
 • vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma,
 • vahvistetaan jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle,
 • vahvistetaan hallituksen ja sen asettamien toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot,
 • vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio,
 • valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään yhdistyksen varat mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous päättää.